Iversen Advokatfirma

Gældende forretningsbetingelser

Pr. 01.05.2015 er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, Advokatfirmaet bistår med løsningen af, medmindre andet aftales skriftligt.

Modtagelse af sagen/opgaven

Ved modtagelse af sagen undersøger Advokatfirmaet om der foreligger inhabilitet. Såfremt advokatfirmaet konstaterer, at dette er tilfældet, underrettes klienten herom. Advokatfirmaet bistår efter anmodning med at finde anden advokat.

Advokatfirmaet er underlagt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Dette medfører, at Advokatfirmaet ved sagens oprettelse har pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter. Disse identitetsoplysninger opbevares i minimum 5 år efter sagens afslutning.

Behandling af sagen

Advokatfirmaets bistand ydes i overensstemmelse med gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet.

Honorar, betaling & klientmidler

Advokatfirmaets bistand afregnes med et salær, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og opgavens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere forskellige parametre. Heri indgår den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det med opgaven forbundne ansvar, men udgangspunktet er den medgåede tid til løsning af opgaven. Timesatsen er p.t. kr. 2.300,- foruden moms, i alt kr. 2.875,-.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret.

Der kan kræves forudbetaling af salær samt udlæg for omkostninger. Modtages sådanne beløb, indsættes disse på en klientkonto i klientens navn. Beløbet vil blive anvendt til udligning af kommende sagsrelaterede omkostninger eller fakturaer.

Advokatfirmaet forbeholder sig i sager om tvister hvori klienten handler i erhverv at afstå fra at påtage sig sagen eller udtræde af sagen i det omfang, sagen viser sig omfattet af retshjælpsforsikring.

Fortrolighed

Advokatfirmaet er undergivet fuldstændig tavshedspligt. Enhver oplysning, som Advokatfirmaet modtager i forbindelse med en opgave, behandles uden tidsbegrænsning som fortrolig.

Ansvar, ansvarsbegrænsning & forsikring

Advokatfirmaet er ansvarlig for den bistand, der ydes overfor klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i har ansvarsforsikring og garantistillelse efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og dækkende al advokatvirksomhed uanset hvor den udøves - hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, telefon 33 21 21 21.

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete opgave, og Advokatfirmaet kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål, uden udtrykkelig forhåndsaccept. Advokatfirmaet er således alene ansvarlig overfor klienten, og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete opgave.

Ansvar for den leverede rådgivning er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2,5 mio.

Advokatfirmaet hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet har henvist til, ligesom Advokatfirmaet ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatfirmaet er ikke ansvarligt for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image m. m.

Klager, lovvalg & værneting

Såfremt Advokatfirmaets bistand eller honorar ikke lever op til forventningerne, opfordres klienten til at tage kontakt for en drøftelse. Advokatfirmaet er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager.

Alle tvister i anledning af Advokatfirmaets sagsbehandling og rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved Advokatfirmaets hjemting.

Ophavsret til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet

Ophavsretten til alt materiale, som Advokatfirmaet har udarbejdet og leveret i forbindelse med sagen, tilhører Advokatfirmaet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Opbevaring af oplysninger

Advokatfirmaet opbevarer sagsakter i mindst 5 år efter fakturadato.

Iversen Advokatfirma   Box 30   DK- 6960 Hvide Sande   +45 87 53 81 81   Email Iversen Advokatfirma

Site produktion & design af Estrup, ham selv